Z powodu reorganizacji firmy, system składania zamówień detalicznych on-line, został niestety zawieszony do odwołania. Zapytania hurtowe prosimy składać za pośrednictwem e-maila (dane w stopce).

Regulamin serwisu

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem graweromat.pl, zwanego dalej Serwisem.
  2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Łukasz Jędrasiak, prowadzący działalność gospodarczą w Rawie Mazowieckiej 96-200, przy ul. Solidarności 1B, NIP: 8351516354, REGON: 100789616, zwany dalej Administratorem.
  3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Właścicielem wszelkich praw autorskich do Serwisu oraz zawartych w nim treści jest Administrator.
  5. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).
  6. Klientem Serwisu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Serwisu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Serwisu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 2. Zasady składania zamówień
  1. Złożenie zamówienia w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Przedmiotem zamówienia są produkty oraz usługi ich obróbki laserowej, zgodnie z parametrami podanymi przez klienta w toku składania zamówienia.
  3. Złożenie zamówienia oznacza prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, na które składają się następujące czynności:
   • Uzupełnienie na karcie wybranego produktu żądanego nakładu zamówienia.
   • Uzupełnienie w formularzu zamówienia pól dotyczących danych zamawiającego, adresu dostawy, sposobu dostawy oraz formy płatności.
   • Dokonanie płatności za zamówienie.
   • Przesłanie na adres e-mail Administratora informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym między innymi plików graficznych przygotowanych zgodnie z opublikowaną w Serwisie specyfikacją techniczną.
   • Zaakceptowanie przesłanego przez Administratora projektu graficznego zamówionego produktu.
  4. Zamówienia złożone w Serwisie realizowane są (tzn. wydane przewoźnikowi) w ciągu 5-10 dni roboczych, licząc od następnego dnia po akceptacji projektu graficznego przez Klienta. W przypadku niemożliwości dotrzymania tego terminu (np. z powodu dużej ilości zamówionych produktów) Administrator zobowiązuje się do kontaktu z Klientem w celu ustalenia harmonogramu realizacji zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.
  5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych Serwisowi prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
  6. Klient wyraża zgodę na kontakt ze strony Administratora drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail) w celu doprecyzowania warunków realizacji zamówienia. Klient ma możliwość samodzielnego kontaktu z Administratorem drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Administratora. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na podstronie Kontakt.
 3. Metody płatności
  1. Ceny produktów i usług w Serwisie podane są w złotych polskich
  2. Płatności za zamówienie można dokonać:
   • za pomocą systemu PayU,
   • korzystając z przelewu bankowego,
  3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
  4. Płatność za zamówienie powinna być zrealizowana w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku realizacji płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane przez Administratora.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 4. Reklamacje i zwroty
  1. Reklamacje dotyczące niezgodności dostarczonych towarów i usług ze złożonym zamówieniem przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail Serwisu w ciągu 10 dni od dnia realizacji zamówienia. Po upływie tego okresu reklamacja nie będzie rozpatrywana.
  2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
  3. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Administratora.
  4. Reklamacji nie podlega niezgodność polegająca na różnicy kolorów, odcieni, faktur i innych cech rzeczywistych produktów wynikających z ich istoty (np. układ słojów w drewnie) ze zdjęciami opublikowanymi w Serwisie.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firm przewozowych, dostarczających zamówione produkty i usługi do klienta.
  6. Z uwagi na indywidualny charakter naszych produktów (personalizacja wg wymogów Klienta), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Wyjątkiem jest opisana wyżej niezgodność dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem (art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
 5. Postanowienia końcowe
  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a klientem będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Dane osobowe gromadzone zgodnie z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)